Các tác phẩm đã bán

Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 70 × R 90
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 80 × R 60
Đã bán
Oil / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Đã bán
Oil / 2018 / C 70 × R 90
Đã bán
Oil / 2018 / C 63 × R 85
Đã bán
Oil / 2018 / C 60 × R 80
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 100 × R 160
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 110 × R 80
Đã bán
Oils on Canvas / 2017 / C 120 × R 80
Đã bán
Oil / 2016 / C 120 × R 80
Đã bán
Oil / 2017 / C 40 × R 50
Đã bán
Oil / 2019 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 40 × R 120
Đã bán
Acrylic / 2016 / C 90 × R 70
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 40 × R 60
$1,522
Bản in
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 80
$1,304
Bản in
Đã bán
Oil / 2019 / C 40 × R 60
$1,087
Đã bán
Oil / 2019 / C 90 × R 70
$1,087
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Hà Nội
$0
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Đã bán
Oils on Canvas / 2015 / C 110 × R 130
Đã bán
Oils on Canvas / 2017 / C 60 × R 120
Đã bán
Oils on Canvas / 2017 / C 60 × R 120
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 60 × R 120
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 75 × R 150
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Đã bán
Oils on Canvas / 2012 / C 100 × R 110
Đã bán
Oils on Canvas / 2015 / C 110 × R 130
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 120
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Đã bán
Lacquer / 2010 / C 120 × R 200
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 130 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 90 × R 120
Đã bán
Oil / 2019 / C 100 × R 80
Đã bán
Acrylic / 2017 / C 65 × R 55
Đã bán
Mixed Media / 2018 / C 60 × R 120
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 90 × R 60
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Oils on Canvas / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 60 × R 100
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Acrylic / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Đã bán
Lacquer / 2010 / C 120 × R 240
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 170
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 120 × R 200
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 80 × R 150
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 80 × R 150
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 90 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 170
Đã bán
Lacquer / 2014 / C 120 × R 60
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 180 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 100 × R 130
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 80 × R 100
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 120 × R 160
$5,217
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 100 × R 130
$2,522
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 65 × R 185
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2019 / C 94 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 90 × R 140
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Đã bán
Oil / 2019 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2018 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2017 / C 120 × R 160
Đã bán
Oil / 2018 / C 73 × R 91
Đã bán
Oil / 2018 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2016 / C 120 × R 160
Đã bán
Oil / 2016 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2016 / C 100 × R 200
Đã bán
Oil / 2018 / C 120 × R 160
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 100 × R 120
Đã bán
lacquer on wood / 2012 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in