Các tác phẩm đã bán

Đã bán
Acrylic / 2019 / C 65 × R 185
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2019 / C 94 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 90 × R 140
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Đã bán
Oil / 2019 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2018 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2017 / C 120 × R 160
Đã bán
Oil / 2018 / C 73 × R 91
Đã bán
Oil / 2018 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2016 / C 120 × R 160
Đã bán
Oils on Canvas / 2016 / C 100 × R 130
Đã bán
Oil / 2016 / C 100 × R 200
Đã bán
Oil / 2018 / C 120 × R 160
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 100 × R 120
Đã bán
lacquer on wood / 2012 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 80 × R 80
Philter
Đã bán
Philter
Lacquer / 2017 / C 60 × R 60
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 81 × R 107
Đã bán
Oils on Canvas / 2010 / C 120 × R 180
Cloud #1
Đã bán
Cloud #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Đã bán
Lacquer / 2014 / C 90 × R 210
$5,870
Silence
Đã bán
Silence
Lacquer / 2013 / C 80 × R 60
Bridge Span
Đã bán
Bridge Span
Lacquer / 2012 / C 90 × R 120
Into the city
Đã bán
Into the city
Lacquer / 2010 / C 180 × R 120
A little home
Đã bán
A little home
Lacquer / 2014 / C 120 × R 90
Space of Buddha
Đã bán
Space of Buddha
Lacquer / 2016 / C 83 × R 104
$4,609
Seascape
Đã bán
Seascape
Oils on Canvas / 2017 / C 120 × R 155
Hải Phòng
Empty Boat Dock
Đã bán
Empty Boat Dock
Oils on Canvas / 2016 / C 120 × R 150
Hải Phòng
In Spring Time
Đã bán
In Spring Time
Oils on Canvas / 2017 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Thunderstorm
Đã bán
Thunderstorm
Oils on Canvas / 2017 / C 100 × R 100
Hải Phòng
Small Path
Đã bán
Small Path
Oils on Canvas / 2017 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Self-portrait
Đã bán
Self-portrait
Oils on Canvas / 2015 / C 45 × R 55
Hải Phòng
Hope I
Đã bán
Hope I
Oils on Canvas / 2017 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Waiting III
Đã bán
Waiting III
Oil / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng