Các tác phẩm đã bán

Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đã bán
THIÊN ĐỊA NHÂN
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
ĐẤT VIỆT
Đã bán
ĐẤT VIỆT
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
THẮM
Đã bán
THẮM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đã bán
QUẢ VƯỜN NHÀ
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
HOA CỦA RỪNG
Đã bán
HOA CỦA RỪNG
Sơn dầu / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
ĐỢI
Đã bán
ĐỢI
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
ĐÓN BÃO
Đã bán
ĐÓN BÃO
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Thiếu nữ và trăng
Đã bán
Thiếu nữ và trăng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Mẹ Con
Đã bán
Mẹ Con
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Bùa Yêu
Đã bán
Bùa Yêu
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Dưới ánh trăng
Đã bán
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Mây #1
Đã bán
Mây #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Sen Trắng
Đã bán
Sen Trắng
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 210
$5,870
Cơn dông
Đã bán
Cơn dông
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 100
Hải Phòng
Đợi III
Đã bán
Đợi III
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng