Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Oil / 2017 / C 90 × R 120
Gouache / 1990 / C 40 × R 50
/ 1980 / C 35 × R 43
Silk / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
Oil / 2023 / C 150 × R 96
Water colors / 1992 / C 50 × R 40
Wax / 2009 / C 90 × R 200
Silk / 1982 / C 40 × R 50
Gouache / 2002 / C 53 × R 80
Gouache / 2000 / C 60 × R 90
Silk / 1988 / C 27 × R 41
Acrylic / 2024 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Oil / 2018 / C 80 × R 60
Oil / 2017 / C 80 × R 60
Oils on Canvas / 2024 / C 60 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Dye Transfer / 2005 / C 47 × R 75
Water colors / 1992 / C 40 × R 50
Gouache / 2007 / C 120 × R 45
Oil / 2023 / C 80 × R 60
Oil / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
Oil / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Oils on Canvas / 2022 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Silk / 1980 / C 40 × R 60
Dye Transfer / 2005 / C 47 × R 75
Oil / 2016 / C 60 × R 80
Wax / 2009 / C 90 × R 200
Lacquer / 1982 / C 60 × R 90
Oil / 2023 / C 95 × R 126
Silk / 1985 / C 55 × R 85
Oil / 2009 / C 80 × R 100
Oil / 2020 / C 90 × R 90
Oils on Canvas / 2024 / C 100 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Silk / 1990 / C 84 × R 54
Oil / 2020 / C 80 × R 60
Oil / 2020 / C 100 × R 85
Lacquer / 2024 / C 120 × R 80
Water colors / 1992 / C 40 × R 50
Oils on Canvas / 2024 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Đã bán
lacquer on wood / 2024 / C 70 × R 50
Water colors / 1992 / C 40 × R 50
Oil / 2009 / C 60 × R 80
Oil / 2023 / C 80 × R 60
Water colors / 1995 / C 40 × R 50
Oil / 2013 / C 80 × R 60
Oils on Canvas / 2022 / C 130 × R 50
Hà Nội
Cho thuêBản in
Silk / 1992 / C 33 × R 43
Silk / 1989 / C 60 × R 80
Gouache / 1980 / C 40 × R 50
Gouache / 2002 / C 85 × R 55
Gouache / 1992 / C 60 × R 80