Đặng Lưu San

Gallery nghệ sỹ
Tiếng gọi mùa đông
Tiếng gọi mùa đông
Acrylic / 2023 / C 100 × R 100
Những mùa hoa
Những mùa hoa
Acrylic / 2022 / C 50 × R 60
Mưa sao băng
Mưa sao băng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Góc phố tình yêu
Góc phố tình yêu
Acrylic / 2023 / C 50 × R 35
Giấc mơ ngọt ngào
Giấc mơ ngọt ngào
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Giao mùa
Giao mùa
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Hoa của núi rừng
Hoa của núi rừng
Acrylic / 2023 / C 50 × R 60
Tĩnh vật mùa xuân
Tĩnh vật mùa xuân
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Xuân hồng
Xuân hồng
Acrylic / 2023 / C 50 × R 60
Trừu tượng
Trừu tượng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Chiều Hạ Long
Chiều Hạ Long
Acrylic / 2021 / C 100 × R 240
Những mùa hoa
Những mùa hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Tiếng vọng
Tiếng vọng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Xa khơi
Xa khơi
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Lối về
Lối về
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Ráng chiều
Ráng chiều
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Mắt bão
Mắt bão
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Trên sông
Trên sông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Mùa hoa
Mùa hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Hạ Long
Hạ Long
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bên đồi
Bên đồi
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60