Trần Lê Nam

Gallery nghệ sỹ
Bụi Gai II
Bụi Gai II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$957
Cấu Trúc V
Cấu Trúc V
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$4,783
Cấu Trúc III
Cấu Trúc III
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$4,783
Cấu Trúc II
Cấu Trúc II
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$4,783
Bụi Gai I
Bụi Gai I
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$957
Cấu trúc IV
Cấu trúc IV
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$4,783
Cho thuê
Trừu Tượng III
Trừu Tượng III
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$6,609
Cho thuê
Sự Chuyển Động VI
Sự Chuyển Động VI
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 150 × R 100
$13,174
Cho thuê
Sự Chuyển Động VII
Sự Chuyển Động VII
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 150 × R 100
$13,174
Cho thuê
Cấu Trúc II
Cấu Trúc II
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 120 × R 80
$6,609
Cấu trúc I
Cấu trúc I
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 120 × R 80
$6,609
Cho thuê
Sự Chuyển Động IV
Sự Chuyển Động IV
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
$11,174
Cho thuê
Sự Chuyển Động III
Sự Chuyển Động III
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
$13,174
Cho thuê
Sự Chuyển Động II
Sự Chuyển Động II
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
$13,174
Cho thuê
Sự Chuyển Động I
Sự Chuyển Động I
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
$13,174
Cho thuê
Trừu tượng I
Trừu tượng I
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
$6,609
Cho thuê