Hoạt động gần đây
Nguyễn Thị Quế
4 tháng trước

Lý Trực Sơn
Lý Trực Sơn đã thích một tác phẩm.
4 tháng trước

Rice harvest season

Rice harvest season

Lý Trực Sơn
Lý Trực Sơn đã thích một tác phẩm.
4 tháng trước

Drying Rice

Drying Rice
Xem thêm
Artistic activities
Các giấy chứng nhận giải thưởng ở các cuộc thi trong và ngoài nước