Thẩm Trọng Hiếu

Gallery nghệ sỹ

Watercolor paintings 2020

Đã bán
Water colors / 2020 / C 38 × R 56
Water colors / 2020 / C 56 × R 76
Water colors / 2020 / C 38 × R 28
Water colors / 2020 / C 28 × R 38
Đã bán
Water colors / 2020 / C 38 × R 56