Đậu Quang Anh

Gallery nghệ sỹ
Nắng trong lòng phố
Nắng trong lòng phố
Acrylic / 2023 / C 155 × R 270
Mạch phố
Mạch phố
Acrylic / 2023 / C 80 × R 120
Ánh trăng
Ánh trăng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 120
Miền nhớ
Miền nhớ
Acrylic / 2023 / C 135 × R 155
Ô cửa đỏ
Ô cửa đỏ
Acrylic / 2023 / C 135 × R 155
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Vườn Xuân
Đã bán
Vườn Xuân
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Miền Xanh
Đã bán
Miền Xanh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Hạ
Hạ
Acrylic / 2021 / C 62 × R 82
Bình minh
Đã bán
Bình minh
Acrylic / 2021 / C 57 × R 72.5
Bình An
Đã bán
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Thị Mầu
Đã bán
Thị Mầu
Acrylic / 2022 / C 100 × R 80
Cá
Đã bán
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 135 × R 155