Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,043
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$2,696
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$3,043
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$2,239
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Structure 4
Structure 4
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Structure 3
Structure 3
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Structure 6
Structure 6
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2017 / C 90 × R 80
$2,174
Structure 10
Structure 10
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Lacquer / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
lacquer on wood / 2016 / C 100 × R 120
$4,130
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$2,826
Cho thuê
Structure 8
Structure 8
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
lacquer on wood / 2018 / C 60 × R 120
$2,391
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Structure 1
Structure 1
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Mixed Media / 2019 / C 160 × R 100
$2,130
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 155 × R 195
$2,522
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,543
Cho thuê
 Color of Fall
Color of Fall
Oils on Canvas / 2010 / C 150 × R 100
$3,261
Cho thuê
Structure 5
Structure 5
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Warm winter
Warm winter
Oils on Canvas / 2010 / C 150 × R 100
$3,261
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Summer Dancing
Summer Dancing
Oils on Canvas / 2010 / C 150 × R 100
$3,261
Cho thuê
Structure 2
Structure 2
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Acrylic / 2017 / C 120 × R 186
$2,022
Cho thuê
lacquer on wood / 2016 / C 85 × R 100
$3,696
Structure 9
Structure 9
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Structure 7
Structure 7
Oils on Canvas / 2017 / C 150 × R 100
$2,274
Cho thuê
The trees
The trees
Oils on Canvas / 2007 / C 100 × R 150
$3,261
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 80 × R 60
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Mixed Media / 2010 / C 100 × R 186
$2,130
Cho thuê