Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
$109
Bản in