Chọn Nghệ sỹ...
Điêu khắc 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Phôi
Đã bán
Phôi
Khác / 2010 / C 25 × R 55
Giao điểm
Giao điểm
Khác / 2021 / C 75 × R 85
Hạt giống
Đã bán
Hạt giống
Khác / 2009 / C 30 × R 55
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
Con dê 11
Đã bán
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
Bản in
Chuột chúa
Đã bán
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
Bản in
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Làng sen
Làng sen
Tổng hợp / 2021 / C 115 × R 115
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
Bản in
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
Nhà mây
Nhà mây
Đá / 2018 / C 28 × R 40
Phía dưới
Phía dưới
Đá / 2013 / C 18 × R 25
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
Trâu mẫu tử
Trâu mẫu tử
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 20 × R 25
Cho thuêBản in
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Hạt mùa 2
Hạt mùa 2
Đá / 2018 / C 18 × R 40
012022
012022
Đá / 2022 / C 62 × R 78
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
022022
022022
Đá / 2022 / C 72 × R 86
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Composite / 2016 / C 90 × R 60
Nude 66
Đã bán
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
Lối vào
Lối vào
Đá / 2013 / C 20 × R 20
Mèo 1
Đã bán
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
Bản in
Trâu làng
Trâu làng
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 15 × R 10
Cho thuêBản in
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
Ngôi đình 2
Ngôi đình 2
Đá / 2019 / C 25 × R 42
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90