Chọn Nghệ sỹ...
Điêu khắc 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Con dê 11
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
$348
Bản in
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
CỬA BIỂN
CỬA BIỂN
Đồng / 1998 / C 36 × R 20
$1,435
Nàng Tằm 1
Nàng Tằm 1
Gốm / 2017 / C 30 × R 70
$870
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
$5,870
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
$2,870
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
$2,870
Nude 66
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
$348
Khi tỉnh thức
Khi tỉnh thức
Composite / 2016 / C 3 × R 120
$3,957
Cho thuê
THIỀN
THIỀN
Đồng / 1997 / C 19 × R 24
$1,435
Vỏ bọc
Vỏ bọc
Composite / 2013 / C 60 × R 40
$3,174
Cái Bóng
Cái Bóng
Composite / 2016 / C 90 × R 90
$3,478
Cho thuê
NGẪM
NGẪM
Đồng / 1997 / C 17 × R 30
$1,435
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Nàng Tằm 4
Nàng Tằm 4
Gốm / 2017 / C 60 × R 35
$870
Chuột chúa
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
$522
Bản in
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Ngôi đình 2
Ngôi đình 2
Đá / 2019 / C 25 × R 42
$4,348
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
$7,391
HẠT MẦM
HẠT MẦM
Đồng / 1997 / C 25 × R 23
$1,435
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
$15,000
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
$870
Bản in
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Lối vào
Lối vào
Đá / 2013 / C 20 × R 20
$2,870
Nàng Tằm 3
Nàng Tằm 3
Gốm / 2017 / C 25 × R 65
$870
Hạt mùa 2
Hạt mùa 2
Đá / 2018 / C 18 × R 40
$4,348
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
$7,391
Nhà mây
Nhà mây
Đá / 2018 / C 28 × R 40
$4,348
Phía sau người hùng
Phía sau người hùng
Composite / 2016 / C 35 × R 65
$3,478
Cho thuê
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
$7,391
Mèo 1
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
$348
Bản in
Nội tại
Nội tại
Nhôm / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Cho thuêBản in
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Phía dưới
Phía dưới
Đá / 2013 / C 18 × R 25
$2,870
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
$4,348
NỤ HÔN
NỤ HÔN
Đồng / 1997 / C 28 × R 15
$1,435