Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Gốm 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Con dê 11
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
$348
Bản in
Nàng Tằm 3
Nàng Tằm 3
Gốm / 2017 / C 25 × R 65
$870
Nàng Tằm 4
Nàng Tằm 4
Gốm / 2017 / C 60 × R 35
$870
Chuột chúa
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
$522
Bản in
trầm tích .(sediment )
trầm tích .(sediment )
Gốm / 2018 / C 120 × R 70
$870
CHIỀU THẲNG ĐỨNG.
CHIỀU THẲNG ĐỨNG.
Gốm / 2018 / C 110 × R 70
$652
Nude 66
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
$348
Mèo 1
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
$348
Bản in
vọng cao nguyên
vọng cao nguyên
Gốm / 2018 / C 130 × R 70
$870
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
$870
Bản in
Nàng Tằm 1
Nàng Tằm 1
Gốm / 2017 / C 30 × R 70
$870