Trịnh Văn Tài

Gallery nghệ sỹ
Con đường hoa Đào
Con đường hoa Đào
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$65
Hội An phố
Hội An phố
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$304
Hội An phố
Hội An phố
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$239
Sông Thu
Sông Thu
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$109
Hội An phố
Hội An phố
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$109
Hạ nguồn sông Thu
Hạ nguồn sông Thu
Màu nước / 2017 / C 37 × R 52
$283
Chiều sông Thu
Chiều sông Thu
Màu nước / 2018 / C 29 × R 38
$196
Trường Quốc Học Huế
Trường Quốc Học Huế
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$109
 Bến Như Ý
Bến Như Ý
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$87
Thành Nội Huế
Thành Nội Huế
Màu nước / 2020 / C 42 × R 29.7
$109
Thành Nội Huế
Thành Nội Huế
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 42
$196