Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
Ngô Thị Hải Yến 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
Vũ điệu 2
Vũ điệu 2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
Giấc mơ 1
Giấc mơ 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Sóng 1
Sóng 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Sóng 2
Sóng 2
Sơn mài / 2016 / C 100 × R 100
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
Xuân 5
Xuân 5
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 70
Xuân 4
Xuân 4
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 60
Dance
Dance
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Cho thuê
Hoang dã
Hoang dã
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
Thì thầm 2
Thì thầm 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Ký ức 2
Ký ức 2
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 70
Crib
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Sự qua
Sự qua
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 120
Xuân 2
Xuân 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
Ký ức 1
Ký ức 1
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 100
Xuân 1
Xuân 1
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Điệp khúc
Điệp khúc
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 240
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70