Sen son
Sen son
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$522
Cho thuê
Trừu Tượng 06
Nude 01
Thanh Âm Mùa Hạ
Sống II
Trừu Tượng 09
Vô đề 7
Hạ
Nude 05
Hoang dã
Gội đầu
Cây đời
Trừu Tượng 03
Trừu Tượng 05
Kết hợp 1
Trừu Tượng 08
Đại nghĩa thắng hung tàn
Trừu Tượng 04
Thời gian
Cách mạng tháng 8
Quan
Đêm Nguyên Tiêu
Dòng chảy
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Thiếu nữ dưới hoa I
Nude 04
Trừu Tượng 01
Năm Dậu II
Tứ Pháp I
Phố Hạ
Trừu Tượng 02