Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội