Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Động
Trong lòng đất
Hàng cây
Tình quê 6
Thiên địa nhân
Thể nghiệm 1
Miền đất đỏ
Tiếng khèn đêm
Mùa đông ấm áp
Rảo bước
Nhảy múa 7
Ngẫu hứng Dòng sông
Thể nghiệm 6
Chiều vàng
Thể nghiệm 5
Thể nghiệm 9
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 16
Gió thu
Yellow moment
Thể nghiệm 14
Thể nghiệm 8
Kết hợp 11
Nắng chiều
Thể nghiệm 11
Cấu trúc 3
Thể nghiệm 12
Duyên nắng
Phố huyện
Thể nghiệm 10
Thể nghiệm 15
Mùa thu 3
Nước mắt thế gian
Mùa Thu Vàng
Kết hợp 16
Kết hợp 6
Kết hợp 18
Đón hạ
Hoa cỏ
Thể nghiệm 13
Kết hợp 14
Buông