Hoạt động gần đây
Trương Trọng Quyền
Trương Trọng Quyền đã thích một tác phẩm.
một tháng trước

Sự hỗn loạn

Sự hỗn loạn

Trương Trọng Quyền
Trương Trọng Quyền đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Sự hỗn loạn

Sự hỗn loạn

Trương Trọng Quyền
Trương Trọng Quyền đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Giải thoát

Giải thoát
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
+3
Vài hình ảnh tại triển lãm 36+