Nguyễn Duy Nghiên

Gallery nghệ sỹ
Xuân về
Xuân về
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Theo mẹ
Theo mẹ
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Sóng đôi
Sóng đôi
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
Chiều ven đê
Chiều ven đê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Cá trăng
Đã bán
Cá trăng
Acrylic / 2019 / C 90 × R 170