Trần Hoàng Sơn

Gallery nghệ sỹ
Năm Dậu I
Năm Dậu I
Màu nước / 2017 / C 150 × R 90
$5,435
Rơm
Rơm
Màu nước / 2017 / C 120 × R 90
$9,783
Quan
Quan
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$6,739
Nghiêng - Hoa tháng Ba
Nghiêng - Hoa tháng Ba
Màu nước / 2018 / C 106 × R 74
$6,739
Mùa trăng
Mùa trăng
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$7,609
Sống II
Sống II
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$7,609