Trần Nhật Thăng

Gallery nghệ sỹ
Miền Xa Lắm  No1
Miền Xa Lắm No1
Acrylic / 2017 / C 100 × R 100
$1,826
Cho thuê
Miền Xa Lắm  No2
Miền Xa Lắm No2
Acrylic / 2017 / C 120 × R 80
$1,913
Cho thuê
Miền Đích
Miền Đích
Acrylic / 2017 / C 80 × R 150
$2,174
Cho thuê
Miền Xanh Lá No1
Miền Xanh Lá No1
Acrylic / 2017 / C 100 × R 100
$2,000
Cho thuê
Miền Hoang Hoải No2
Miền Hoang Hoải No2
Acrylic / 2017 / C 80 × R 160
$2,478
Cho thuê
Miền Tĩnh
Miền Tĩnh
Acrylic / 2017 / C 80 × R 160
$2,870
Cho thuê
Miền Ngược
Miền Ngược
Acrylic / 2017 / C 80 × R 160
$2,696
Cho thuê
Miền Tôi No1/6
Miền Tôi No1/6
Acrylic / 2017 / C 100 × R 200
$3,435
Cho thuê
Miền Tôi No2/6
Miền Tôi No2/6
Acrylic / 2017 / C 100 × R 200
$3,391
Cho thuê
Miền Thiền No1
Miền Thiền No1
Acrylic / 2017 / C 110 × R 150
$3,000
Cho thuê
Miền Khác
Miền Khác
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
$2,304
Cho thuê
Miền Giận
Miền Giận
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
$2,217
Cho thuê