Hoạt động gần đây
Trần Nhật Thăng
Trần Nhật Thăng đã thích một tác phẩm.
2 năm trước

Thời gian

Thời gian

Trần Nhật Thăng
Trần Nhật Thăng đã thích một tác phẩm.
2 năm trước

Ngày nắng

Ngày nắng

Trần Nhật Thăng
Trần Nhật Thăng đã thích một tác phẩm.
2 năm trước

Sen trắng

Sen trắng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
+2
1. Trừu tượng số 21 - Acrylic 80x120
2. Trừu tượng số 25 - Acrylic 90x90
3. Trừu tượng số 21 - Acrylic 120x80
4. Trừu tượng số 24 - Acrylic 100x80
5. Trừu tượng số 26 - Acrylic 80x120
6. Trừu tượng số 23 - Acrylic 120x80
7. Trừu tượng số 22 - Acrylic 80x120
+1
1. Trừu tượng số 9 - Acrylic 80x100
2. Trừu tượng số 11 - Acrylic 90x90
3. Trừu tượng số 14 - Mix trên canvas 80x120
4. Trừu tượng số 15 - Mix trên canvas 80x120
5. Trừu tượng số 19 - Acrylic 80x120
6. Trừu tượng số 20 - Acrylic 120x80
+1
1. Trừu tượng số - Acrylic 120x80
2. Trừu tượng số 02 - Acrylic 80x100
3. Trừu tượng số - Mix trên canvas 80x100
4. Trừu tượng số 4 - Mix trên canvas 80x120
5. Trừu tượng số 7 - Mix trên canvas 120x80
6. Trừu tượng số 03 - Mix trên vải bạt 90x90
Xem thêm