Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Lý Trực Sơn 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Quê Ngoại
Quê Ngoại
Sơn mài / 1985 / C 120 × R 70
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Chốn này
Chốn này
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 150
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Xưởng vẽ II
Xưởng vẽ II
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Xưởng hoạ
Xưởng hoạ
Sơn mài / 2008 / C 108 × R 180
Cho thuê
Blue space
Blue space
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 176
Kinh Bắc
Kinh Bắc
Sơn mài / 2002 / C 120 × R 160
Cho thuê
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120