Kỉ Niệm Tuổi Thơ
Kỉ Niệm Tuổi Thơ
Sơn dầu / 2019 / C 81 × R 155
$870
Công viên thủ lệ
Nắng đang lên
Tĩnh vật mùa thu
Ao quê
Một sớm mùa thu
Khe thác Hin Lạp
THẮM
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật
Bến sống quê
Hồng Xuân
Hoa hướng dương với đồ xưa
Bến sông quê
Chiều xuân 2
Đào Xuân
Thiếu nữ đam mê
Hoa đỗ quyên
Chân dung 2
Chiều vàng
Hoàng hôn ở Tân Kỳ
Kết hợp 8
Phố cổ 2
Góc quê
Tĩnh vật 3
Song sinh 3
Hoa nắng
Bến bình yên
Chân dung 1
Tĩnh vật 1
Thể nghiệm 13
Nữ sinh viên