Sen

41 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 80 × R 120
Space
Space
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Two Friends
Two Friends
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Flying
Flying
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Cho thuê
Lotus Fragrance
Lotus Fragrance
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Then Singing
Then Singing
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
The Flute
The Flute
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
$826
Cho thuê
Summer
Summer
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 60 × R 80
$417
Lacquer / 2018 / C 100 × R 100
$870
Lacquer / 2018 / C 100 × R 100
$870
Lacquer / 2018 / C 70 × R 70
$426
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$835
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$313
Lacquer / 2018 / C 80 × R 122
$849
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$835
Lacquer / 2018 / C 120 × R 70
$730
Oil / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$313
Dó paper adhered to canva / 2018 / C 85 × R 125
$1,696
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Dó paper adhered to canva / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Giới thiệu
Mixed Media / 2015 / C 83 × R 83
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 120 × R 100
$2,391
Cho thuê
Giới thiệu
Mixed Media / 2017 / C 118 × R 83
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,696
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Love
Giới thiệu
Love
Mixed Media / 2017 / C 83 × R 83
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,478
Cho thuê