Sen

103 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 80 × R 120
Space
Đã bán
Space
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Two Friends
Đã bán
Two Friends
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Flying
Đã bán
Flying
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Lotus Fragrance
Đã bán
Lotus Fragrance
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Then Singing
Đã bán
Then Singing
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
The Flute
Đã bán
The Flute
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
$826
Summer
Đã bán
Summer
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Lacquer / 2018 / C 60 × R 80
$417
Lacquer / 2018 / C 100 × R 100
$870
Lacquer / 2018 / C 100 × R 100
$870
Lacquer / 2018 / C 70 × R 70
$426
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$835
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$313
Lacquer / 2018 / C 80 × R 122
$849
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$835
Lacquer / 2018 / C 120 × R 70
$730
Oil / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$313
Dó paper adhered to canva / 2018 / C 85 × R 125
$1,696
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Dó paper adhered to canva / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Giới thiệu
Mixed Media / 2015 / C 83 × R 83
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 120 × R 100
$2,391
Cho thuê
Giới thiệu
Mixed Media / 2017 / C 118 × R 83
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,696
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Love
Giới thiệu
Love
Mixed Media / 2017 / C 83 × R 83
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,478
Cho thuê
Water colors / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Đã bán
/ 2019 / C 53 × R 78
Đã bán
Water colors / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Đã bán
Water colors / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Đã bán
Water colors / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
Đã bán
Water colors / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$304
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
$435
Acrylic / 2016 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Water colors / 2019 / C 56 × R 56
Hà Nội
$326
Cho thuêBản in
Water colors / 2019 / C 78 × R 54
Hà Nội
$413
Cho thuêBản in
Oil / 2019 / C 70 × R 70
Hải Dương
$478
Lacquer / 2018 / C 100 × R 80
$2,391
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 90 × R 60
$435
acrylic on silk / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$565
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Đã bán
Water colors / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
$413
Bản in
Oil / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Oil / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
lacquer on wood / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Đã bán
lacquer on wood / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Water colors / 2019 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Hà Nội
Bản in
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 50 × R 90
Hà Nội
$430
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
$435
Cho thuê
Water colors / 2019 / C 38 × R 27
$261
Cho thuêBản in
Water colors / 2019 / C 38 × R 56
$304
Cho thuêBản in
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Lotus 9
Lotus 9
Oil / 2019 / C 60 × R 80
$348
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
$261
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
lacquer on wood / 2018 / C 60 × R 120
$2,391
Cho thuê
Oil / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Lacquer / 2019 / C 80 × R 80
$522
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
$522
Cho thuêBản in
Lacquer / 2019 / C 80 × R 70
Đã bán
Silk / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Đã bán
Silk / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Oil / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$1,087
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 90 × R 60
Oil / 2019 / C 80 × R 120
Bình Dương
$543
Cho thuê
Đã bán
Silk / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Oil / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Silk / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Đã bán
Silk / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Water colors / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Gouache / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
$522
Đã bán
Silk / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Lacquer / 2019 / C 45 × R 30
Acrylic / 2019 / C 40 × R 82
Quảng Ninh
$304
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120