Sen

41 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Hoa sen
Giới thiệu
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Khoảng Trống
Khoảng Trống
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Đôi Bạn
Đôi Bạn
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Bay Lên
Bay Lên
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Cho thuê
Hương Sen
Hương Sen
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Then
Then
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Cho thuê
Tiếng Sáo
Tiếng Sáo
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
$826
Cho thuê
Mùa Hạ
Mùa Hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Cho thuê
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$417
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
$426
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
$849
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Hoa sen
Hoa sen
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Sen Hạ
Sen Hạ
Dó bồi trên toan / 2018 / C 85 × R 125
$1,696
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Sen sớm
Sen sớm
Dó bồi trên toan / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Nắng Thu 05
Nắng Thu 05
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Đêm
Đêm
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Nắng Thu 04
Nắng Thu 04
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Nắng Thu 03
Nắng Thu 03
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Dưới Nước
Dưới Nước
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Nắng Thu 02
Nắng Thu 02
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Không Đề 06
Không Đề 06
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Sen Xanh
Sen Xanh
Acrylic / 2018 / C 120 × R 100
$2,391
Cho thuê
Giao Mùa
Giao Mùa
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,696
Cho thuê
Không Đề 05
Không Đề 05
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Nắng Thu 06
Nắng Thu 06
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,478
Cho thuê