Lý Trực Sơn

Gallery nghệ sỹ
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Xưởng vẽ II
Xưởng vẽ II
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Thanh Tân 1
Thanh Tân 1
Sơn mài / 2008 / C 145 × R 145
Chốn này
Chốn này
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 150
Quê Ngoại
Quê Ngoại
Sơn mài / 1985 / C 120 × R 70
Blue space
Blue space
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 176
Galaxy III
Galaxy III
Sơn mài / 2008 / C 70 × R 90
Galaxy II
Galaxy II
Sơn mài / 2008 / C 70 × R 90
Kinh Bắc
Kinh Bắc
Sơn mài / 2002 / C 120 × R 160
Cho thuê
Mùa Thu Lớn
Mùa Thu Lớn
Sơn mài / 2002 / C 120 × R 180
Xưởng hoạ
Xưởng hoạ
Sơn mài / 2008 / C 108 × R 180
Cho thuê
Quê ngoại
Quê ngoại
Sơn mài / 2000 / C 120 × R 180