Cấn Mạnh Tưởng

Gallery nghệ sỹ
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
Chiều phai
Chiều phai
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Chiều đông
Chiều đông
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Lam chiều
Đã bán
Lam chiều
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Chiều xuân 2
Chiều xuân 2
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Chiều xuân 1
Chiều xuân 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565