Nguyễn Đức Việt

Gallery nghệ sỹ
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Mùa thu thay áo
Đã bán
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60