Nguyễn Đức Việt

Gallery nghệ sỹ
Lacquer / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lacquer / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Lacquer / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Lacquer / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 90 × R 120
Lacquer / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Lacquer / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Lacquer / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Lacquer / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Đã bán
Lacquer / 2010 / C 120 × R 240
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 170
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 120 × R 200
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 80 × R 150
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 80 × R 150
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 90 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 170
Đã bán
Lacquer / 2014 / C 120 × R 60
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 100 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 180 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 120 × R 170