Trần Công Dũng

Gallery nghệ sỹ
Cửa 2
Cửa 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
Cửa 1
Cửa 1
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Trừu tượng 09
Trừu tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Trừu tượng 08
Trừu tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
Trừu tượng 07
Trừu tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
Trừu Tượng 05
Trừu Tượng 05
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Trừu tượng 03
Trừu tượng 03
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Trừu tượng 04
Trừu tượng 04
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
Trừu tượng 01
Trừu tượng 01
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
Nude 05
Nude 05
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
Nude 04
Nude 04
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
Nude 03
Nude 03
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
Nude 02
Nude 02
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
Cho thuê
Nude 01
Nude 01
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
Cõng
Cõng
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Đang ăn
Đang ăn
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Cho thuê
Nghĩ nhiều
Nghĩ nhiều
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Cho thuê
Nắng
Nắng
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
Cho thuê
Chui
Chui
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Tham lam
Tham lam
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Phè phỡn
Phè phỡn
Khắc cao su / 2016 / C 90 × R 90
Tự Sướng
Tự Sướng
Khắc cao su / 2016 / C 90 × R 90
No nê
No nê
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
Quân đỏ
Quân đỏ
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90