Trần Công Dũng

Gallery nghệ sỹ
Cửa 2
Cửa 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Cửa 1
Cửa 1
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
$426
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
$849
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$417
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Cửa Hà Nội 1
Cửa Hà Nội 1
Sơn trên gỗ / 2017 / C 23 × R 42
$30
Trừu Tượng 09
Trừu Tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 08
Trừu Tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 07
Trừu Tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 05
Trừu Tượng 05
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 06
Trừu Tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 03
Trừu Tượng 03
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 02
Trừu Tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 04
Trừu Tượng 04
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 01
Trừu Tượng 01
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Nude 05
Nude 05
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Nude 04
Nude 04
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Nude 03
Nude 03
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Nude 02
Nude 02
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Cho thuê
Nude 01
Nude 01
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Cửa Hà Nội 8
Cửa Hà Nội 8
Sơn trên gỗ / 2017 / C 42 × R 23
$30
Cửa Hà Nội 7
Cửa Hà Nội 7
Sơn trên gỗ / 2017 / C 42 × R 23
$30
Cửa Hà Nội 5
Cửa Hà Nội 5
Sơn trên gỗ / 2017 / C 42 × R 23
$30
Cửa Hà Nội 4
Cửa Hà Nội 4
Sơn trên gỗ / 2017 / C 42 × R 23
$30
Cửa Hà Nội 3
Cửa Hà Nội 3
Sơn trên gỗ / 2017 / C 23 × R 42
$30
Cửa Hà Nội 2
Cửa Hà Nội 2
Sơn trên gỗ / 2017 / C 23 × R 42
$30
Cửa Hà Nội 6
Cửa Hà Nội 6
Sơn trên gỗ / 2017 / C 23 × R 42
$30
Đang ăn
Đang ăn
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
$957
Cho thuê
Nghĩ nhiều
Nghĩ nhiều
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
$957
Cho thuê
Nắng
Nắng
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Tham lam
Tham lam
Khắc cao su / 2017 / C 90 × R 90
$957