Trần Gia Tùng

Gallery nghệ sỹ
Bình yên
Bình yên
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Thân phận 3
Thân phận 3
Khác / 2018 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Thân phận 4
Thân phận 4
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 86 × R 86
$1,087
Cho thuê
Phố Hạ
Phố Hạ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 200
$3,478
Cho thuê
Ngày thường I
Ngày thường I
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Ao Thu
Ao Thu
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Tuất
Tuất
Acrylic / 2018 / C 68 × R 68
$870
Cho thuê
Phố Gầm Cầu
Phố Gầm Cầu
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 200
$3,478
Cho thuê
Giai điệu vùng cao
Giai điệu vùng cao
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Thân phận 2
Thân phận 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Mùa đông
Mùa đông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 110 × R 120
$2,826
Cho thuê
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê
Ngày Thường II
Ngày Thường II
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 120
$2,826
Cho thuê