Trần Lê Nam

Gallery nghệ sỹ
Cầu Long Biên
Đã bán
Cầu Long Biên
Acrylic / 2020 / C 80 × R 130
Vượt gió
Đã bán
Vượt gió
Acrylic / 2018 / C 78 × R 128
Chuyển động xám 1
Chuyển động xám 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Kết hợp 18
Kết hợp 18
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 17
Kết hợp 17
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 16
Kết hợp 16
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 15
Kết hợp 15
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 14
Kết hợp 14
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 13
Kết hợp 13
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 12
Kết hợp 12
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 11
Kết hợp 11
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 10
Kết hợp 10
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 9
Kết hợp 9
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 8
Kết hợp 8
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 7
Kết hợp 7
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 6
Kết hợp 6
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 5
Kết hợp 5
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Kết hợp 4
Kết hợp 4
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 16
Thể nghiệm 16
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 15
Thể nghiệm 15
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 14
Thể nghiệm 14
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 13
Thể nghiệm 13
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 12
Thể nghiệm 12
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 11
Thể nghiệm 11
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 10
Thể nghiệm 10
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 9
Thể nghiệm 9
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 8
Thể nghiệm 8
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 7
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 6
Thể nghiệm 6
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Thể nghiệm 5
Thể nghiệm 5
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
Cho thuê
Nhảy múa 7
Nhảy múa 7
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 6
Nhảy múa 6
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 5
Nhảy múa 5
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 4
Nhảy múa 4
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 3
Nhảy múa 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 2
Nhảy múa 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Nhảy múa 1
Nhảy múa 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Vũ điệu mùa hè
Vũ điệu mùa hè
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
Cho thuê
Mùa đông ấm áp
Mùa đông ấm áp
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
Cho thuê
Miền đất đỏ
Miền đất đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 50
Cho thuê
Hàng cây
Hàng cây
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 100 × R 150
Cho thuê
Bố cục
Bố cục
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 120 × R 80
Cho thuê
Bức tường quê
Bức tường quê
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Sắc thu
Sắc thu
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 150 × R 100
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 24
Sắc màu mùa hè 24
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 23
Sắc màu mùa hè 23
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 22
Sắc màu mùa hè 22
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 21
Sắc màu mùa hè 21
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 26
Sắc màu mùa hè 26
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 25
Sắc màu mùa hè 25
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 20
Sắc màu mùa hè 20
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 19
Sắc màu mùa hè 19
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 18
Sắc màu mùa hè 18
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 17
Sắc màu mùa hè 17
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 16
Sắc màu mùa hè 16
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 15
Sắc màu mùa hè 15
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 14
Sắc màu mùa hè 14
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 13
Sắc màu mùa hè 13
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 12
Sắc màu mùa hè 12
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 11
Sắc màu mùa hè 11
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 10
Sắc màu mùa hè 10
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 9
Sắc màu mùa hè 9
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 8
Sắc màu mùa hè 8
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 7
Sắc màu mùa hè 7
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 6
Sắc màu mùa hè 6
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 5
Sắc màu mùa hè 5
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 4
Sắc màu mùa hè 4
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 2
Sắc màu mùa hè 2
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 3
Sắc màu mùa hè 3
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Sắc màu mùa hè 1
Sắc màu mùa hè 1
Acrylic / 2018 / C 42 × R 42
Cho thuê
Cấu trúc 10
Cấu trúc 10
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 9
Cấu trúc 9
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 8
Cấu trúc 8
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 7
Cấu trúc 7
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 6
Cấu trúc 6
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 5
Cấu trúc 5
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 4
Cấu trúc 4
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 3
Cấu trúc 3
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 2
Cấu trúc 2
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Cấu trúc 1
Cấu trúc 1
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 100
Cho thuê
Tình quê 6
Tình quê 6
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Tình quê 5
Tình quê 5
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Tình quê 4
Tình quê 4
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Tình quê 3
Tình quê 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Tình quê 2
Tình quê 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Tình quê 1
Tình quê 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
Cho thuê
Vùng lá 5
Vùng lá 5
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 50
Cho thuê
Vùng lá 3
Vùng lá 3
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 50
Cho thuê
Vùng lá 4
Vùng lá 4
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 50
Cho thuê
Vùng lá 2
Vùng lá 2
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 50
Cho thuê
Vùng lá 1
Vùng lá 1
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 50
Cho thuê
Đen và trắng 5
Đen và trắng 5
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Đen và trắng 3
Đen và trắng 3
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Đen và trắng 4
Đen và trắng 4
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Đen và trắng 2
Đen và trắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Đen và trắng 1
Đen và trắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Thể nghiệm 4
Thể nghiệm 4
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
Thể nghiệm 3
Thể nghiệm 3
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
Thể nghiệm 2
Thể nghiệm 2
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
Thể nghiệm 1
Thể nghiệm 1
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
Chuyển động xám 4
Chuyển động xám 4
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Chuyển động xám 3
Chuyển động xám 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Chuyển động xám 2
Chuyển động xám 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Chuyển động xám 1
Chuyển động xám 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
Cho thuê
Hình và bóng 3
Hình và bóng 3
Acrylic / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Hình và bóng 2
Hình và bóng 2
Acrylic / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Hình và bóng 1
Hình và bóng 1
Acrylic / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Thăng bằng 3
Thăng bằng 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 120 × R 80
Cho thuê
Thăng bằng 2
Thăng bằng 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 120 × R 80
Cho thuê
Thăng bằng 1
Thăng bằng 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 120 × R 80
Cho thuê
Kết hợp 3
Kết hợp 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 60 × R 40
Cho thuê
Kết hợp 2
Kết hợp 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 60 × R 40
Cho thuê
Kết hợp 1
Kết hợp 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 60 × R 40
Cho thuê
Về quê 2
Về quê 2
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
Về quê 1
Về quê 1
Sơn dầu trên Toan / 2008 / C 50 × R 40
Cho thuê
TẬP HỢP 2
TẬP HỢP 2
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 100 × R 100
Cho thuê
TẬP HỢP 1
TẬP HỢP 1
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 100 × R 100
Cho thuê
NHỚ SAPA 2
NHỚ SAPA 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 130 × R 100
Cho thuê
NHỚ SAPA 1
NHỚ SAPA 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 130 × R 100
Cho thuê
Mặt nước 2
Mặt nước 2
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
MẶT NƯỚC 1
MẶT NƯỚC 1
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 50 × R 40
Cho thuê
Bức tường xưa 2
Bức tường xưa 2
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 150 × R 100
Cho thuê
Bức tường xưa 1
Bức tường xưa 1
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 150 × R 100
Cho thuê