Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
tông màu nóng 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Hoan ca
Hoan ca
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 200
Mùa thu vàng ở Nara
Mùa thu vàng ở Nara
Acrylic / 2019 / C 100 × R 130
Cho thuê
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Nude 27.19
Nude 27.19
Sơn dầu / 2019 / C 86 × R 108
Nude 61.20
Nude 61.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Mơ
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 100
Biển sáng
Biển sáng
Sơn mài / 2014 / C 60 × R 90
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 70
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Nude 31.20
Nude 31.20
Sơn dầu / 2020 / C 53 × R 56
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Ký ức 9.19
Ký ức 9.19
Sơn dầu / 2019 / C 112 × R 133
Xưởng vẽ II
Xưởng vẽ II
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Đón nắng
Đón nắng
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 100
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Hoa phù dung
Hoa phù dung
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 100
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133