Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Giấy Dó / 2008 / C 70 × R 50
Hà Nội
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
Chân dung
Chân dung
Sơn dầu trên Toan / 2014 / C 45 × R 35
Hà Nội
$217
Gái quê
Gái quê
Sơn dầu / 2014 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Song sinh
Song sinh
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 60
Hà Nội
$1,043
Cho thuê
Mùa thu
Mùa thu
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 110
Hà Nội
$870
Cho thuê
Miền hạnh phúc
Miền hạnh phúc
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 150 × R 110
Hà Nội
$870
Cho thuê