Đỗ Đức Khải

Gallery nghệ sỹ
hoa sen
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Hoa sen 6
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Hoa sen 3
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Sen
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Quê nội
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Hoa sen 1
Hoa sen 1
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
Ngõ xưa
Đã bán
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90