Phạm Anh Tuấn

Gallery nghệ sỹ
Thoáng suy tư
Thoáng suy tư
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 90 × R 185
Hải Phòng
$1,652
Cho thuê
Gió mùa
Gió mùa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Buổi sáng ven sông
Buổi sáng ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Cho thuê
Hai chiếc thuyền nhỏ
Hai chiếc thuyền nhỏ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Đợi V
Đợi V
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 100
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Những ô cửa
Những ô cửa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 150
Hải Phòng
$1,900
 Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 100 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Sen
Sen
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Phố cũ
Phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$800
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,100
Một buổi chiều
Một buổi chiều
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Giữa dòng 1
Giữa dòng 1
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 130 × R 150
Hải Phòng
$1,500
Chú bé bắt cá
Chú bé bắt cá
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 50
Hải Phòng
$1,000
chiều qua phố cũ
chiều qua phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Chiều buông
Chiều buông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Bức tường cũ 2
Bức tường cũ 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
Hải Phòng
$1,300
Bức tường cũ 1
Bức tường cũ 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Bến vắng 2
Bến vắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Bến vắng 1
Bến vắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,600
Bên ô cửa sổ
Bên ô cửa sổ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 170
Hải Phòng
$1,200
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$900
Cho thuê
Hy vọng II
Hy vọng II
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 200
Hải Phòng
$957
Cho thuê
Bến Thuyền
Bến Thuyền
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Ngóng
Ngóng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 130 × R 130
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Nắng Nhạt
Nắng Nhạt
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 120 × R 130
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Chiều đông
Chiều đông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Ngày thường
Ngày thường
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Ngày thường II
Ngày thường II
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Nắng nhạt 2
Nắng nhạt 2
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Cho thuê
Bức tường cũ
Bức tường cũ
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Tĩnh Vật
Tĩnh Vật
Sơn dầu / 2015 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$522
Cho thuê
Phía đối diện
Phía đối diện
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Người đàn ông vá lưới
Người đàn ông vá lưới
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 172
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Buổi Sớm
Buổi Sớm
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 172
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Đợi I
Đợi I
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Đợi II
Đợi II
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 110
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Đợi III
Đã bán
Đợi III
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng