Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mơ
Giới thiệu
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Trừu Tượng 09
Trừu Tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Trừu Tượng 02
Trừu Tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Trừu Tượng 04
Trừu Tượng 04
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Mơ
Giới thiệu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 100
Trừu Tượng 01
Trừu Tượng 01
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 07
Trừu Tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 06
Trừu Tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Crib
Giới thiệu
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Trừu Tượng 03
Trừu Tượng 03
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 08
Trừu Tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20