Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trừu Tượng 08
Trừu Tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
$15,000
Cho thuê
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
$30,000
Cho thuê
Trừu Tượng 01
Trừu Tượng 01
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 04
Trừu Tượng 04
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Ánh sáng tâm linh
Ánh sáng tâm linh
Sơn mài / 2014 / C 100 × R 120
$9,261
Bốn bông sen
Bốn bông sen
Sơn mài / 2006 / C 84 × R 124
$5,565
Trừu Tượng 02
Trừu Tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$4,500
Cho thuê
Nhịp sống đương đại
Nhịp sống đương đại
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 160
$14,000
Cho thuê
Vũ điệu2
Vũ điệu2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
$7,500
Cho thuê
Trừu Tượng 06
Trừu Tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
$5,500
Cho thuê
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
$30,000
Cho thuê
Mơ
Giới thiệu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 100
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$4,500
Cho thuê
Crib
Giới thiệu
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$5,000
Cho thuê
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Trừu Tượng 07
Trừu Tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 09
Trừu Tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 03
Trừu Tượng 03
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20