Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Sóng 1
Sóng 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Ký ức 2
Ký ức 2
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 70
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
Ấn tượng Hội An
Ấn tượng Hội An
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Trừu tượng 08
Trừu tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2012 / C 90 × R 100
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Thì thầm 2
Thì thầm 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
Crib
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140
Xuân 1
Xuân 1
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Nhân ảnh
Nhân ảnh
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 240
Thu đến thu đi
Thu đến thu đi
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
Dance
Dance
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Xuân 2
Xuân 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Thăng hoa 1
Thăng hoa 1
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 120
Sóng 2
Sóng 2
Sơn mài / 2016 / C 100 × R 100
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
Hoang dã
Hoang dã
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
Vũ điệu 2
Vũ điệu 2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
Xuân 4
Xuân 4
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 60
Giấc mơ 1
Giấc mơ 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Xuân 5
Xuân 5
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 70
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
Trừu tượng 09
Trừu tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Sự qua
Sự qua
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 120