Lê Cù Thuần

Gallery nghệ sỹ
Vô thường
Vô thường
Sơn dầu / 2020 / C 92 × R 73
Tuyên Quang
Lặng 9
Lặng 9
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Lặng 8
Lặng 8
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Lặng 7
Lặng 7
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Trên đỉnh Trúc Sơn 3
Trên đỉnh Trúc Sơn 3
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 73 × R 92
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Trên đỉnh Trúc Sơn 2
Trên đỉnh Trúc Sơn 2
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 73 × R 92
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 10
Phía sau thung lũng 10
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 71 × R 120
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 4
Phía sau thung lũng 4
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 3
Phía sau thung lũng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 5
Phía sau thung lũng 5
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 17
Phía sau thung lũng 17
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 150 × R 120
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 16
Phía sau thung lũng 16
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 19
Phía sau thung lũng 19
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 20
Phía sau thung lũng 20
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 3
Đã bán
Lặng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40.5 × R 40.5
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 2
Lặng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 38 × R 40.5
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng # 1
Cõi Mộng # 1
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #6
Cõi Mộng #6
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê
Cõi Mộng #7
Cõi Mộng #7
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê