Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tĩnh vật 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sớm Mai
Sớm Mai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
$348
Cho thuê
Tĩnh vật 4
Tĩnh vật 4
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Cúc vàng
Cúc vàng
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 50
Hoa đỏ
Hoa đỏ
Sơn mài / 2018 / C 55 × R 45
Thoáng qua
Thoáng qua
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa đại
Hoa đại
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Nồng Nàn 2
Nồng Nàn 2
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$217
Cho thuê
Hồng phấn
Hồng phấn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Tĩnh vật 9
Tĩnh vật 9
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Hoa sứ đỏ
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Thiên điều 2
Thiên điều 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hoa ly trắng
Hoa ly trắng
Bột màu trên giấy / 2016 / C 58 × R 40
Thái Nguyên
$130
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 13
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Ly đỏ
Ly đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 60
Đĩa hoa
Đĩa hoa
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa súng
Hoa súng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 60 × R 80
$435
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Màu nước / 2019 / C 38 × R 28
Hà Nội
$304
Bản in
Cuối hạ
Cuối hạ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Hoa và Nắng
Hoa và Nắng
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$304
Cho thuê
Tĩnh vật 11
Tĩnh vật 11
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 8
Tĩnh vật 8
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$435
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Đợi mùa
Đợi mùa
Sơn dầu / 2014 / C 69 × R 89
Thái Nguyên
$1,304
Sắc hạ
Sắc hạ
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Bình Thuận
$217
Bản in
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hồng tỷ muội
Hồng tỷ muội
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$348
Cho thuêBản in
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Hoa quả mùa hè
Hoa quả mùa hè
Màu nước / 2019 / C 56 × R 76
Hà Nội
$1,304
Bản in
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
$478
Cho thuêBản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Xuân muộn
Xuân muộn
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
$304
Cho thuê
Tĩnh vật 10
Tĩnh vật 10
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Màu nước / 2019 / C 38 × R 28
Hà Nội
$348
Bản in
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Acrylic / 2017 / C 48 × R 56
Thái Nguyên
$130
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$413
Cho thuêBản in