Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Sự kết tinh
Sự kết tinh
Acrylic / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Nắng trong phố
Đã bán
Nắng trong phố
Acrylic / 2015 / C 100 × R 150
Quảng Trị
Bản in
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Cuồng
Cuồng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hoan ca
Hoan ca
Acrylic / 2020 / C 100 × R 100
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
Bản in
SEN CUỐI MÙA
SEN CUỐI MÙA
Sơn dầu / 2018 / C 117 × R 168
Cho thuê
Trừu tượng 30.19
Trừu tượng 30.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Trầm tích 6.19
Trầm tích 6.19
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
Sự hỗn loạn
Sự hỗn loạn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 160
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Ngõ nắng
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Tiếng rừng trong đêm
Tiếng rừng trong đêm
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
TRĂNG QUÊ
TRĂNG QUÊ
Sơn dầu / 2016 / C 135 × R 90
Cho thuê
Giải thoát
Giải thoát
Acrylic / 2019 / C 85 × R 85
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chuyển mùa
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Atb No1
Atb No1
Acrylic / 2020 / C 68 × R 50
Phố đêm
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Đêm Trăng
Đêm Trăng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Nắng hạ
Nắng hạ
Acrylic / 2020 / C 65 × R 80
Cho thuêBản in
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Acrylic / 2012 / C 80 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Vượt vũ môn
Vượt vũ môn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Nghệ An
Cho thuêBản in
Phân Vân
Phân Vân
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Thừa Thiên Huế
Mê lưới
Mê lưới
Acrylic / 2020 / C 90 × R 110
Ký ức thời gian.No2
Ký ức thời gian.No2
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Trừu tượng 48.16
Trừu tượng 48.16
Acrylic / 2016 / C 96 × R 70
Trừu tượng 31.19
Trừu tượng 31.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
GIẤC MƠ ĐỒNG DAO
GIẤC MƠ ĐỒNG DAO
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 135
Cho thuê
Abt. No4
Abt. No4
Acrylic / 2019 / C 40 × R 55
Cho thuêBản in
Trừu tượng 26.15
Trừu tượng 26.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Avatar #2
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60