Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
hiện thực 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nude 02
Nude 02
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Cho thuê
Tiếng Sáo
Đã bán
Tiếng Sáo
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
$826
Chiều Đông
Chiều Đông
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$4,065
Cho thuê
Nude 04
Nude 04
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Then
Đã bán
Then
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Bay Lên
Đã bán
Bay Lên
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Khoảng Trống
Đã bán
Khoảng Trống
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Hương Sen
Đã bán
Hương Sen
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nude 05
Nude 05
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Tứ Bình
Giới thiệu
Tứ Bình
Acrylic / 2018 / C 130 × R 172
Phía Trong
Đã bán
Phía Trong
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Dream 05
Dream 05
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Mùa Hạ
Đã bán
Mùa Hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Nude 01
Nude 01
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Đô thị ảo 01
Đô thị ảo 01
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
Dream 03
Dream 03
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Đôi Bạn
Đã bán
Đôi Bạn
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Ngôi Nhà Nhỏ
Ngôi Nhà Nhỏ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,217
Cho thuê