Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Hoa quả mùa hè
Tĩnh vật
Tĩnh vật mùa thu
Một sớm mùa thu
THIÊN ĐỊA NHÂN
Tĩnh vật 1
Cúc vàng
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hoa đỗ quyên
Tĩnh vật 2
Sớm Mai
Tĩnh
Hoa tĩnh vật
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật 5
Hoa đồng tiền
THẮM
Sắc vàng
Hoa sứ đỏ
Tĩnh vật 13
Hồng Xuân
Tĩnh vật quả
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Hoa nắng
Tĩnh vật 4
Tĩnh vật hoa vàng
QUẢ VƯỜN NHÀ
Nồng Nàn
Mùa hè 1